Horseshoe Estate (1925–30)

Tour through heritage estate no. 3